Gearomatiseerde extra
virgin lijnzaadolie sprays
Van nature rijk aan Omega-3

Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DE NV VANDEPUTTE
INDUSTRIELAAN 120 B-7700 MOESKROEN
BTW BE0 827 998 730


Voorafgaande opmerkingen:
Bij afwezigheid van een geschreven overeenkomst in formeel uitgedrukte bijzondere voorwaarden zijn de huidige beroepsgebruiken en algemene voorwaarden van toepassing op alle werken, overeenkomsten en leveringen. Deze voorwaarden die voorkomen op, of gevoegd zijn aan de brieven, aanbiedingen, fakturen of die voorkomen op éénder welk ander gedrukt dokument, worden geacht geschreven te zijn en integraal aanvaard door diegenen die ze ontvangen zonder protest.
Artikel 1:
Door aansteller wordt begrepen de kliënt of hij die de bestelling plaatst, de toeleverancier zijnde diegene die de bestelling aanvaardt.
Artikel 2:
De aanvraag tot offerte uitgaande van een aansteller bij een toeleverancier zonder naderhand aanleiding te geven tot daadwerkelijke bestelling geeft aan deze toeleverancier het recht een forfaitair bedrag van € 25 te faktureren voor opstelling van de offerte.
Article 3:
Alle bedingen met betrekking tot leveringsvoorwaarden worden beschouwd als geschiedende ten indikatieve titiel. Daar de leveringstermijnen beïnvloed kunnen worden door daden van derden, vreemde oorzaak of overmacht als daar exempli gratie zijn onmogelijkheid tot uitvoering wegens gehele of gedeeltelijke staking, lock-out, zowel in de onderneming van de toeleverancier zelf als in deze van zijn eigen toeleveranciers, oproer, ongevallen, machinebreuken, afwezigheid van vervoermiddelen of van materiaal, brand, … kunnen de opgegeven termijnen niet beschouwd worden als een formele verbintenis en zijn zij reeds als approximaties ten indicatieve titel gegeven. De vertraging in de toelevering kan nooit beschouwd worden als een reden tot weigering voor de aansteller en zal zij evenmin ooit aanleiding zijn tot het verschuldigd zijn van schadevergoeding.
Artikel 4:
Om rechtsgeldig te zijn moet elke weigering of reclamatie bij aangetekend schrijven worden overgemaakt binnen de acht dagen die volgen op de levering. Zou de aansteller nalaat de leveringen in ontvangst te nemen zal de termijn van acht dagen aanvang nemen bij de ontvangst van het verzendingsbericht of van éénder welk ander gelijkaardig dokument. Bij ontstentenis hieraan neemt de termijn aanvang bij de ontvangst der faktuur. De afwezigheid van elke betwisting overeenkomstig de hoger aangehaalde beginselen brengt voor de aansteller de onvoorwaardelijke aanvaarding, zonder voorbehoud mee, van de geleverde koopwaar.
Er wordt uitdrukkelijk bedongen dat geen verborgen gebrek kan worden ingeroepen. De aanwending van een gedeelte van de toelevering brengt met zich van rechtswege de agreatie in van de algeheelheid van deze levering: gebreken van een gedeelte van de toelevering geven aan de aansteller niet het recht de algeheelheid van de levering te weigeren. In al de gevallen waarin de aansprakelijkheid van de toeleverancier zou kunnen worden weerhouden zal deze laatste beperkt worden tot de gehele of gedeeltelijke teruggave van de ontvangen prijs voor de niet conforme koopwaar.
De toeleverancier draagt geen enkele andere aansprakelijkheid, ook niet voor wat betreft de schade die zou worden toegebracht aan goederen of aan personen en die zou te wijten zijn aan de aankoop of aan de levering van de koopwaar. De gebreken waarmee de materialen zouden zijn behept en die niet zichtbaar zijn voor de toeleverancier brengen zijn aansprakelijkheid niet in het gedrang en kunnen geen aanleiding geven tot vergoeding.
Artikel 5: Vervoer – risico’s
De levering geschiedt op de werkplaats van de toeleverancier. Vervoer en emballagekosten vallen ten laste van de aansteller. De koopwaar reist op risiko en gevaar van deze laatste.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De overdracht van de eigendom van de koopwaren wordt uitgesteld tot op het tijdstip van de volledige betaling ervan. Het is de aansteller niet toegelaten, behalve uitdrukkelijke instemming van de toeleverancier, ze te verpanden.
Artikel 7: Stockering en gebruik
De aandacht van de aansteller wordt gevestigd op het feit dat de aansprakelijkheid van de toeleverancier niet op nutiige wijze kan worden ingeroepen tenzij hij de aangepaste zorgen draagt met betrekking tot de behandeling en de stockering van de koopwaren, onder meer: - gebruik van de produkten binnen een maximaal termijn van 12 maanden die volgen op het tijdstip van de fabrikatie; - stockering in vorstvrije ruimten.
Artikel 8: Betaling – bevoegdheid
Al onze fakturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Moeskroen, kontant, zonder korting noch kosten voor ons, behalve bijzondere voorwaarden. Elke nieuwe levering kan worden opgegeven door de toeleverancier van zodra de aansteller niet zou hebben voldaan aan zijn verbintenis vervallen en opeisbare fakturen te vereffenen.
Hetzelfde beginsel kan ingang vinden zolang een door de toeleverancier gevraagde bankwaarborg niet zou worden bezorgd. Bovendien is de toeleverancier gerechtigd onverwijld de integrale betaling te vorderen va al zijn vorderingen in geval van uitgifte door de aansteller van een cheque zonder dekking of van een geaccepteerde wisselbrief die op zijn vervaldatum niet gehonoreerd wordt. De niet-betaling op het voorziene tijdstip brengt van rechtswege en zonder ingebrekenstelling de verbintenis mee voor de aansteller om op het uitstaande saldo een intrest te betalen tot 15% ’s jaars.
De ontvangst der faktuur houdt van rechtswege in conform artikel 1139 van het Burgerlijk Wetboek ingebrekestelling in van de debiteur zonder dat hiervoor een afzonderlijke akte zou zijn vereist en door het enkel vervallen van de termijn. Elke faktuur die onbetaald blijft op haar opeisbaarheidsdatum zal van rechtwege met 20% worden verhoogd met een minimum van € 50 na aangetekende ingebrekestelling die zonder gevolg zou zijn gebleven tijdens de daaropvolgende acht dagen. Termijnen van respijt of gemak van betaling gevorderd door de debiteuren vormen geen euvel voor de toepassing van de clausule van forfaitaire verhoging.
Artikel 9: Uitvoering en keuze van rechtsmacht
Al onze overeenkomsten worden uistluitend beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting zonder uitzondering hoort tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied van Doornik-België.
Artikel 10: 14 dagen herroepingstermijn
Voor de verkopen op de website : www.huiledescentenaires.com